دوره آموزش مجازی نقاشی سیاه قلم

مربی / مدرس / آماده سازی محتوا
156201 14

استاد دوره

خانم آرزو مبینی پویا

(کارشناسی هنر)

 (آموزشگاه خرد)

شرایط شروع دوره و تکمیل ظرفیت
اطلاعات دوره
جلسات تکمیلی و رفع اشکال
گواهی و مدرک دوره
ابزارهای جانبی دوره

معرفی دوره آموزشی

نقاشی سیاه قلم شغلی است از مشاغل حوزه هنرهای تجسمی که دارای شایستگی های طراحی اولیه, اجرای پرسپکتیو , طراحی منظره ,طراحی چهره , طراحی آناتومی و فیگور , ایجاد تکنیک سایه روشن در طراحی , اجرای تکنیک سایه روشن با پودر و هاشور ,ایجاد تکنیک سایه روشن در آناتومی ,ایجاد تکنیک سایه روشن در چهره می باشد و با مشاغل نقاشان در ارتباط می باشد.

در همین راستا آموزشگاه خرد با همکاری آموزشهای مجازی ایلپ اقدام به برگزاری این دوره آموزشی به صورت آموزش الکرونیکی نموده است. جهت اطلاع از سرفصل مطالب دوره آموزشی به بخش سرفصل مطالب مراجعه فرمایید.

 جهت آشنایی بیشتر با فعالیتهای استاد و نمونه کارها به صفحه اختصاصی در اینستاگرام مراجعه فرمایید

https://instagram.com/kheradhonar

مشاهده مشخصات کد شغل

 

 

 
 

 

 

سرفصل مطالب اصلی این دوره عبارت است از:

- تعاریف و مفاهیم نقطه و انواع آن، حالتهای نقطه در کادر، ابزارهای اثرگذار و اثرپذیر
- تعاریف خط، انواع خط، حالتهای خطوط , خطوط ساختاری و بیانی، کاربرد خط، تاریخچه خط، خط در آثارهنرمندان
- تعریف فرم و سطح، انواع سطح (هندسی، غیرهندسی، مجازی، واقعی، روش ترسیم فرم و سطح و ترکیب با خط و نقطه )
- تعریف حجم , انواع حجم (هندسی، غیرهندسی، مجازی، واقعی) ، حجمهای ترکیبی در هنرهای تجسمی و حجمی , رابطه حجم و فضا و بعد، ارتباط حجم با خط و سطح، حجم در سایر هنرها، روشهای حجم پردازی
- مفهوم ریتم و حرکت و بافت، تعریف حرکت و کاربرد آن، چگونگی حرکت، ریتم و انواع آن در طبیعت و رابطه با حرکت
- تعریف ترکیب بندی , عناصر ترکیب بندی , مفهوم کادر و انواع آن ,اصول ترکیب بندی) تعاادل، توازن، تناسب، نقاط طلایی مفهوم انرژیهای بصری، مفهوم فضا و انواع آن، انواع ترکیب بندی، تاریخچه ترکیب بندی و مطالعه آثار هنری
- روش فیکس کردن اثر قبل و بعد از انجام کار
- مفهوم انواع طراحی، تاريخچه و طراحی در ايران و جهان، مفهوم فرم، ساختار، جهت، فضا، موقعيت، جاذبه و عناصر ذهنی
- ابزارها (اثرگذار، اثرپذير، کمكی)
- مفاهيم اسكيس ، اتود ، طرح نهايی ، نسبت و عين به عين
- متهوم و روش تكنيک سایه و روشن (نو، محو کردن، سایه، نيم سایه، روشن و تنا ليته)
- بافت و انواع خطوط ( انواع بافت، شيوه های ايجاد بافت، بافت طبيعی و مصنوعی ، طراحی خطی ، طراحی محيطی ، انواع خطوط )
- ترسیم نقطه در یک کادر مشخص ,ترسیم نقطه و ارتباط تصویری آن، ترسیم تراکم نقطه در کاادر مشخص، ترسیم نقطه در کادر در حالتهای مختلف تجمع - تعادل، ایجاد تاریکی و روشنی به وسیله ابزار اثرگذار، تمرین ترام (تصویر دلخواه چهره)
- ترسیم خطوط در کادر مشخص, ترکیب انواع خط با نقطه, ایجاد حالتهای مختلف بیانی با ترکیب و تکرار خطوط, ایجاد بافت با خطوط, اجرای خطوط محیطی
- پروژه: تمرین ترام خطی (منظره)، تمرین پرتره
- ترسیم انواع سطح (فرم ) و ترکیب با خط و نقطه در یک کادر مشخص، ساده سازی سطوح ترکیبی در طراحی، به کار بردن سطح مجازی و حقیقی در طراحی، تبدیل نقطه یا خط به سطح در کادر 10×10 و ایجاد سایه روشن
- پروژه : تبدیل احجام پیچیده به سطوح ساده (کوزه)
- ترسیم انواع حجم و ترکیب با خط و نقطه و سطح، ساده سازی حجمهای ترکیبی در طراحی، به کاربردن حجم در کادر با توجه به فضای کادر، ترسیم حجم با خط و سطح ( دوران خط و سطح، ساخت حجم های هندسی اصلی با مقوا )
- پروژه :ترسیم یک جسام سه بعادی) ( optical art) دایره برجسته درون مربع سطح)
- بافت سازی با عناصر مختلف و جنسیت پردازی (استفاده از شیشه ،گونی وچوب)
- ایجاد ریتم و حرکت با تکنیک کلاژ (نخ کاموا یا مشابه )
- اجرای ترکیب بندی ,اجرای انواع کادر با شکل و اندازه های مختلف، ترسیم نقاط طلایی، ترسیم محورهای تناسب، نقطه، خط، سطح در کادر با رعایات اصول ترکیب بندیا، جرای قوانین ترکیب بندی در طراحی احجام، فضا سازی در ترکیب بندی ,تبدیل ترکیب بندی به عناصر بصری و برعکس ,آنالیز آثار هنری
- اجرای طرح دو شيوه (drawing , design)
- اجرای يک طرح با ترکيب چند عنصر بصری جهت مشخص کردن عناصر ارتباطی جهت ، فضا ، موقعیت و ... )
- اجرای طرح ( اسكيس ، اتود و يک طرح نهايی)
- اجرای گامهای سایه خاکستری ( توسط مداد گرافيكی و ذغال )
- اجرای انواع بافت ( يك بافت ترسيمی ، يک بافت تصويری)
- مفهوم و اجرای پرسپکتیو
- مفهوم نقطه گریز و خط افق
- انواع پرسپکتیوهای خطی (یک نقطه ای، دو نقطه ای، سه نقطه ای) ، ایزومتریک
- پرسپکتیو جوی (رنگی(
- ترسیم یک پرسپکتیو یک نقطه ای (جاده (
- ترسیم پرسپکتیو دو نقطه ای با الهام از مکعب (خیابان)
- ترسیم پرسپکتیو سه نقطه ای با استفاده از مکعب (دید پرنده، ساختمان)
- ترسیم پرسپکتیو دایره (سیلندر)
- تعیین فواصل و اندازه ها با قاعده پرسپکتیو (فضا سازی راهروی مدرسه یا بیمارستان
- فضا سازی کامل همراه با تونالیته رنگی یک اثر (منظره با کوه و دریا و درخت)
- مفهوم طبيعت (طبيعت بی جان و طبيعت)
- مفهوم ترکيب بندی و چيدمان
- مفهوم بافت و جنسيت
- مفاهيم و روش های طراحی چشمی از طبيعت ( انواع طراحی آزاد - منظره ياب)
- مطا لعه آثار هنرمندان طبيعت پرداز (تاريخچه هنر طبيعت پردازی ونقاشان بنام آن –بررسی تفاوتهای تكنيكی هنرمندان طبيعت پرداز)
- تاثير پرسپكتيو جوی و خطی در طراحی طبيعت، مفاهيم عمق نمايی در طراحی طبيعت
- شيوه های اسكيس زدن از طبيعت (زاویه ديد، نور انواع سطوح و ابزار مناسب اسكيس )
- سبک و تكنيک های مختلف طبيعت پردازی (تاثير نور در ساعات مختلف روز و در سبک های متتاوت)
- اجرای يكی از سه کمپوزيسيون مستطيل, مثلث يا قطری
- اجرای جنسيت های سفال خام، سفال لعاب دار، پارچه، استيل
- ايجاد انواع بافت ترسيمی و تصويری از طبيعت
- اجرای يک کپی از آثار هنرمندان طبيعت پرداز (در ابعاد a3 با مرکب يا ذغال)
- اجرای يک طبيعت با هدف ايجاد عمق نمايی جوی و خطی (يک اثر در ابعاد a3 با تكنيک مرکب يا ذغال با پرسپكتيو يک نقطه ای و جوی)
- اجرای اسكيس های مختلف از طبيت، 2 اسكيس توسط ذغال، 2 اسكيس توسط مرکب در ابعاد a4)
- اجرای يک طبيعت با سوژه دريا يا جنگل يا کوير با ذغال خشک و چوب
- طراحی منظره
- ايجاد مهارت در طراحی مقدماتی
- آشنايی با نور پردازی و سايه و روشن
- آموزش انواع خطوط و شيوه های طراحی
- مفهوم چهره و اجزای آن
- تناسبات چهره در سنین مختلف
- حالات مختلف چهره و تاثیر آن بر اندازه ها
- مفاهیم اسکیس و اتود در نمایش حجم در چهره
- روش و تکنیک های مختلف سایه زدن (هاشور، سایه زدن و ترام )
- طراحی اجزای چهره
- طراحی چهره در دوره های (کودکی، نوجوانی، بزرگسالی، پیری)
- طراحی یک چهره در حالت تمام رخ با ارزش خطی با استفاده از مداد B6
- طراحی یک چهره در حالت سه رخ با استفاده از ذغال
- طراحی یک چهره در حالت نیم رخ با اجرای گا م های خاکستری
- استفاده از خطوط مختلف برای ایجاد بافت قسمت های مختلف( پوست، مو و غیره)
- درک تفاوت بافتهای بصری و ترسیمی در عکس و طراحی
- ایجاد نورپردازی مناسب یک چیدمان (ترکیب بندی)
- دقت در کار و کنترل کیفیت کارهنری
- طراحی آناتومی و فیگور
- مفهوم آناتومی انسان (تقسیم بندی آناتومی در سنین و نژادهای مختلف، جنسیت)
- مفهوم استخوان، ماهیچه و پوست در آناتومی
- مفهوم حالات مختلف اجزای بدن( پا، دست، سر و بالا تنه)
- مفهوم تغییرات تناسبات فیگور انسان در پرسپکتیو
- مفهوم آناتومی حیوان
- طراحی آناتومی انسان (خطی، استوانه ای، مکعبی )
- طراحی دست در حالات و زوایای مختلف ( خم، راست، کف دست، بسته و باز)
- طراحی فیگور در حالت های مختلف (ایستاده، نشسته، خم و ... )
- طراحی پا در حالات و زوایای مختلف
- طراحی آناتومی بیش از 10 مدل حیوان در گونه های پوستی، مویی, پری
- بررسی و اجرای تندیس های کلاسیک یونانی و رومی
- صرفه جویی در استفاده از مواد
- نحوه نگهداری قلموها رنگ و پالت
- ایجاد تکنیک سایه روشن در طراحی
- مفهوم ابزاراثر پذير، اثرگذار، کمكی مرتبط با تكنيک سیاه قلم (مداد کنته، مدادهای گرافيتی، پودرهای چرب و خشک ذغال، پودر گرافيک کف دريا، قلموهای مناسب، انواع مقوا )
- شيوه های ايجاد نور ,سايه ، نيم سايه با انواع ابزارها با دو روش محو کردن و هاشور
- شیوه های تبدیل والورهای رنگی به وارياسونهای خاکستری
- بررسی تفاوت جنسیت های آینه، فلز، شیشه، لعاب و سفال
- اجرای وارياسيونهای خاکستری توسط مداد، ذغال فشرده و انواع پودرهای ذغال بصورت هاشور و سايه روشن
- اجرای تکنیک سایه روشن با پودر و هاشور
- مفهوم حجم در پودر یا هاشور
- اجرای یک اثر سیاه قلم دلخواه با پودر (محوکن و پنبه)
- اجرای یک اثر سیاه قلم دلخواه با هاشور
- اجرای یک اثر سیاه قلم دلخواه با پودر و هاشور
- اجرای یک اثر سیاه قلم دلخواه با پودر (قلمو)
- ایجاد تکنیک سایه روشن در آناتومی
- مفهوم سایه و نیم سایه در اناتومی
- مفهوم هاشور وپودر در آناتومی
- اجرای یک اثر فیگور با استفاده از هاشور
-اجرای یک اثر فیگور با استفاده از پودر
- اجرای یک اثر فیگور با استفاده از پودر و هاشور
- مفهوم سایه و نیم سایه در چهره
- مفهوم هاشور وپودر در چهره
- اجرای یک اثر چهره با استفاده از هاشور
- اجرای یک اثر چهره با استفاده از پودر
- اجرای یک اثر چهره با استفاده از پودر و هاشور

 جهت آشنایی بیشتر با فعالیتهای استاد و نمونه کارها به صفحه اختصاصی در اینستاگرام مراجعه فرمایید

https://instagram.com/kheradhonar

در این بخش تنها برخی از نمونه کارهای هنرجویان دوره معرفی می گردد

 اثر هنر جو خانم طهماسب زاده

6

 اثر هنر جو خانم فاطمه جمالی

7

 اثر هنر جو خانم زایری

8

 اثر هنر جو خانم شریعتی

9

 اثر دوم هنر جو خانم زایری

10

اثر هنر جو خانم طهماس زاده

1

اثر دوم هنر جو خانم جمالی

2

اثر سوم هنر جو خانم زایری

3

اثر هنر جو خانم رضایی

4

اثر دوم هنر جو خانم رضایی

5

جامعه هدف این دوره آموزشی:

- دانش آموزان
- دانشجویان
- افراد جویای کار
- افرادی که قصد مهاجرت به خارج کشور را دارند.
- علاقمندان جهت ورود به بازار پردرآمد طراحان حرفه ای
- علاقمندان جهت طراحی چهره افراد مختلف
- علاقمندان جهت تدریس این هنر به هنرآموزان و علاقمندان به این رشته هنری
- علاقمندان جهت راه اندازی آموزشگاه خصوصی این رشته هنری
- علاقمندان جهت فعالیت در مطبوعات و نشریات (کارآموزان می توانند از فرصت فعالیت مطبوعاتی برای داشتن یک آینده شغلی مناسب در رشته سیاه قلم استفاده نمایند.)
- دارندگان سایت های طراحی می توانند علاوه بر آموزش ، آثار هنری خود را به نمایش بگذارند و از این طریق در داخل و خارج از کشور سفارشات زیادی را از مشتریان تحویل بگیرند. فضای مجازی این فرصت را برای داوطلبان فراهم می آورد تا با نقاشان زبردست و ماهر در سراسر جهان متصل شده و از طرحها، تجربیات و دانش آنها استفاده نموده و در حرفه خود مهارت های بیشتری کسب کرده همچنین آثار هنری بسیار با ارزش و زیبا را ایجاد نمایید.
- هنرمندان این حرفه هنری می توانند در آینده با شرکت در نمایشگاه های گوناگون هنری و ارتباط با سایر هنرمندان در موفقیت و پیشرفت حرفه ای خود تاثیر زیادی داشته باشند.

پیش نیازهای این دوره آموزشی: ندارد

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به آموزشهای مجازی ایلپ می‌باشد.