پیاده سازی سامانه ایلپ

سامانه ایلپ با هدف ارائه دوره های آموزشی مهارتی به صورت آموزش الکترونیکی با همکاری آموزشگاهها و موسسات آموزشی همکار راه اندازی شد