موسسه اوج ارتباط امن
اوج امنیت

همکار ایلپ در اجرای دوره های آموزش مجازی

شماره تماس:
۰۲۱-۶۶۴۰۶۷۲۶
۰۲۱-۶۶۴۰۲۴۴۹

آدرس دفتر مرکزی:
تهران، خیابان ولیعصر، نرسیده به جمهوری، کوچه سخنور، پلاک ۴، طبقه ۵، واحد ۱۷
همکار ایلپ در اجرای دوره های آموزش مجازی
مهمترین رویدادهای موسسه

بزرگترین المپیاد دوربین مداربسته کشور

موسسه در شبکه های اجتماعی
اطلاعات تماس موسسه

معرفی موسسه اوج ارتباط امن

اوج ارتباط امن موسســه ای اســت دانــش بنیــان کــه بــا ســابقه چندیــن ســاله مدیــران آن در راســتای تحقیق، پژوهــش و آمــوزش سیســتم نظــارت تصویــری در جهــت بــالا بــردن دانــش فنــی مجریــان، کاربــران و نصابـان دوربیـن مـدار بسـته فعالیـت مـی نمایـد و همچنیـن بـا همـکاری مرکز تربیت مربی و پژوهش های فنی و حرفه ای اقـدام بـه برگـزاری سـمینارها و دوره هـای آموزشـی تخصصـی سیسـتم نظـارت تصویـری را در محـل آن مرکـز نمـوده است.

https://owjeamniat.com

https://www.amniat98.com

گالری تصاویر

برنامه های آتی آموزشگاه

.....

دوره های آموزش مجازی، کلاسهای آنلاین و وبینارهای ویژه آموزشگاه

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به آموزشهای مجازی ایلپ می‌باشد.